Rheoli Asedau

Mae’r adran hon yn:

  • Yn darparu rhestrau gwirio sydd yn caniatáu bod yna ystyriaeth briodol yn cael ei rhoi i gostau cynnal a chadw ac atgyweirio asedau er mwyn sicrhau eu bod yn parhau yn asedau i mewn i’r dyfodol - mae hyn yn bwysig  gan fod y maes hwn yn cael ei esgeuluso yn aml ar draul gwario ar flaenoriaethau eraill ond caiff ei weld fel risg allweddol i’r sawl sydd yn dymuno trosglwyddo perchnogaeth ased i  fudiad. 

  • Yn darparu offer sydd yn medru cael eu defnyddio i ystyried y prif gyfrifoldebau ac  atebolrwydd sydd gan fudiad sy’n berchen ar asedau, a hynny yn sgil cynnal a chadw’r yr ased yn ddyddiol. Gallant amrywio yn sylweddol ond rhaid eu hystyried yn ofalus er mwyn amcangyfrif costau, staff ac adnoddau eraill sydd eu hangen er mwyn diwallu anghenion y prosiect - mae’n bwysig ystyried y rhain cyn gynted â phosib er mwyn llywio’r broses cynllun busnes a fydd yn arddangos cynaliadwyedd y prosiect. 

  • Yn darparu gwybodaeth am y dulliau y mae modd eu defnyddio er mwyn mesur effaith prosiect a’r mudiad sydd yn ei gynnal yn ogystal â’r manteision ac anfanteision sydd yn ymwneud â’u defnyddio - gall mesur effaith fod yn hynod o bwysig lle y mae ased i’w drosglwyddo am bris sydd yn llai na phris y farchnad - gall perchennog sydd yn trosglwyddo ofyn am wybodaeth ynghylch y buddion cyhoeddus a ddaw o’i drosglwyddo er mwyn cyfiawnhau'r trosglwyddiad. 

  • Yn edrych ar ffyrdd i fonitro defnydd a pherfformiad ariannol ased er mwyn gwella ei berfformiad - unwaith bod prosiect ased wedi ei gwblhau, bydd ei ddefnydd yn debygol o newid dros amser o ganlyniad i’r pwysau mewnol ac allanol sydd yn wynebu’r mudiad sydd yn ei gynnal. Mae cynllunio ar gyfer hyn drwy fonitro agos yn caniatáu ymatebion mentrus i’r heriau yma.