Mudiadau Cymorth

Canolfan Cydweithredol Cymru

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn asiantaeth genedlaethol sydd yn cefnogi adfywio cymdeithasol, datblygiad economaidd a chyfiawnder cymdeithasol drwy ddatrysiadau cydweithredol. Mae eu cynghorwyr yn gweithio drwy Gymru, yn cynorthwyo cymunedau a gweithwyr i ffurfio busnesau sydd yn gosod gwerth ar bobl a’r amgylchedd yn ogystal ag elw. 

www.walescoop.com

Community Matters

Dyma ddarparydd cenedlaethol o hyfforddiant a gwasanaeth ymgynghori i’r sector cymunedol; maent yn defnyddio eu harbenigedd i ddatblygu gwybodaeth dechnegol a modelu dogfennau a pholisïau er mwyn darparu datrysiadau sydd wedi eu teilwra a’n hyblyg â chefnogaeth ynghylch rheoli seddau yn effeithiol. 

Mae eu gwasanaeth cynghori hefyd yn darparu canllaw arbenigol ar yr holl agweddau o reoli elusen, ei heiddo, gweithgareddau a pherthnasau cymdeithasol a chytundebol. Maent hefyd yn cynnig cymorthfeydd cyfreithiol yn rhad ac am ddim.

www.communitymatters.org.uk

Social Firms Wales

Social Firms Wales yw’r gangen Gymreig o Social Firms UK - yr Asiantaeth Gymorth Genedlaethol ar gyfer datblygu ‘Social Firm’.

Mae ‘Social Firm’ yn fusnes sydd wedi ei sefydlu yn benodol er mwyn creu cyflogaeth a chynnig datrysiad i allgau cymdeithasol ac anweithgarwch cymunedol drwy ddwyn y grwpiau sydd o dan anfantais i mewn i’r farchnad lafur.  

Maent yn asiantaeth arbenigol ar gyfer:

 • Datblygu ‘Social Firms’
 • Astudiaethau Dichonoldeb o ran Cynllunio Busnes 
 • Mecanweithiau Gwahanu
 • Canfod cyfleoedd masnachol i gynyddu incwm masnach l ar gyfer newid cymdeithasol cynaliadwy, cefnogi amcanion cymdeithasol 
 • Hwyluso hyfforddiant ar gyfer hyfforddwyr ‘Social Firm’ posib
 • Cynnig cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio a rhyng-fasnachu 

www.socialfirmswales.co.uk

Busnes yn y Gymuned

Mae Busnes yn y Gymuned yn mobileiddio busnesau er budd cyffredinol.  Mae ei aelodau yn ymrwymo i wella’r ffyrdd y maent yn rheoli eu hadnoddau - boed hynny o safbwynt eu pobl neu’r blaned. 

http://www.bitc.org.uk/wales/index.html

Cynghrair Mentrau Cymdeithasol Cymru

Mae’r Cynghrair Mentrau Cymdeithasol Cymru yn cynrychioli ystod eang o fentrau, rhwydweithiau rhanbarthol a chenedlaethol a mudiadau perthnasol eraill. Maent yn credu mai menter gymdeithasol yw’r ffodd gywir i wneud busnes ac yn gweithio gyda'u haelodau i:

 • Hyrwyddo buddion mentrau cymdeithasol 
 • Hyrwyddo arfer gorau ymhlith mentrau cymdeithasol. Rhan allweddol o waith y Comisiwn yw caniatáu i fentrau cymdeithasol i rannu gwybodaeth, rhwydweithiau a gwneud busnes. 
 • Llywio’r agenda bolisi drwy weithio gyda’r sawl unigolyn allweddol sydd yn gwneud penderfyniadau.
 • Maent yn dylanwadu ar wleidyddion ar draws y sbectrwm gwleidyddol gan ennyn cefnogaeth at fentrau cymdeithasol. 
 • Cynnal ymchwil er mwyn ehangu sylfaen tystiolaeth menter gymdeithasol.

http://www.welshsec.org

Cymunedau Cydweithredol

Mae Cymunedau Cydweithredol yn darparu cymorth busnes i fudiadau’r trydydd sector a mentrau cymdeithasol ar draws de orllewin Cymru. Mae swyddogion lleol sydd wedi eu lleoli yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin,  Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn gweithio gyda mudiadau gwirfoddol er mwyn eu cynorthwyo i ddod yn gynaliadwy mewn cyd-destun ariannol. Mae Cymunedau Gweithredol wedi ei ariannu yn rhannol gan  Grofna Gydgyfeirio Rhanbarthol yr Undeb Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru.
Mae swyddogion datblygu ar lefel leol yn darparu cymorth mewn ystod eang o feysydd megis:

 • Datblygu cynlluniau busnes 
 • Strwythurau cyfreithiol
 • Masnachu - symud i ffwrdd o ddibynnu ar grantiau
 • Ymchwil marchnad a chynlluniau marchnata 
 • Llywodraethu
 • Adnoddau Dynol ac arferion cyflogaeth da 
 • Cymorth gydag adeiladau 
 • Astudiaethau dichonoldeb
 • Rheoli arian a chlustnodi cyllid
 • Opsiynau a strategaethau codi arian 
 • Cynaliadwyedd amgylcheddol 
 • Cyfleoedd cyfartal 
 • Parodrwydd i dendro a chaffaeliad

www.collaborativecommunities.org.uk

Cymorth Hyblyg i Fusnesau

Pwrpas Cymorth Hyblyg i Fusnesau yw cynorthwyo pob un busnes (gan gynnwys mentrau cymdeithasol) yng Nghymru i gael mynediad at y cyngor a’r gefnogaeth sydd angen arnynt er mwyn gwireddu eu potensial. Gall hyn gynnwys meysydd megis cychwyn, tyfu neu ariannu eich menter gymdeithasol neu gymorth tendro ar gyfer cytundebau. Rhoddir cyngor a chefnogaeth drwy wefan unigol, rhif ffôn cenedlaethol a thrwy gyfarfodydd wyneb-yn-wyneb drwy rwydwaith o ganolfannau cymdeithasol. Mae gwasanaethau sydd yn cael eu darparu gan y canolfannau rhanbarthol yn cynnwys:

 • Cyngor busnes cyffredinol yn rhad ac am ddim
 • Cyngor Adnoddau Dynol / cyfartaledd ac amrywiaeth  yn rhad ac am ddim
 • Cyngor rheoli’r amgylchedd yn rhad ac am ddim

http://fs4b.wales.gov.uk/

Cynghorau Gwirfoddol Sirol

Rôl allweddol y cynghorau sirol gwirfoddol yw darparu cyngor a gwybodaeth i fudiadau gwirfoddol a chymunedol lleol. Maent yn cefnogi gweithgarwch gwirfoddol drwy gefnogi gwirfoddoli, rhoi cyngor ar arferion da a darparu gwybodaeth am ffynonellau cyllid ynghyd ag ystod o faterion eraill. Mae’r daflen ffeithiau ganlynol yn darparu manylion cyswllt ar gyfer y cynghorau sirol gwirfoddol mewn awdurdodau lleol yng Nghymru:

www.sustainablefundingcymru.org.uk/help/cvcs

Locality

Wedi ei gychwyn ym 2010 wedi i’r British Association of Settlements uno gyda’r Social Action Centre, mae gan Locality ystod eang o adnoddau perthnasol er mwyn cynorthwyo mentrau cymunedol a phrosiectau datblygu asedau. 

www.locality.org.uk

Mae prosiectau Localities yn cynnwys mentrau megis yr uned drosglwyddo asedau, masnachu sector gymunedol ac yn y cyfamser  (unfinished in English)

www.atu.org.uk, www.theplacestation.org.uk, www.communityst.org.uk, www.communityshares.org.uk, www.buildingcommunity.org.uk, www.meanwhilespace.com

Plunkett Foundation

Mae’r Plunkett Foundation yn cefnogi cymunedau gwledig sydd yn dymuno sefydlu a chadw siop sydd yn berchen i’r gymuned a mentrau cymdeithasol gwledig eraill. Maent yn rhoi cymorth ymarferol drwy eu gwefan, rhwydwaith o gynghorwyr manwerthu cymunedol, swyddfa genedlaethol ac amryw o gyhoeddiadau. 

www.plunkett.co.uk

Canolfan y Dechnoleg Amgen

Mae’r ganolfan hon yn cynnal gwasanaeth gwybodaeth, yn ateb ymholiadau ar ystod eang o destunau dros y ffôn, drwy lythyr neu e-bost, bum diwrnod yr wythnos. Am brosiectau mwy, ceir gwasanaeth ymgynghori hefyd. 

http://www.cat.org.uk

Cynnal Cymru - Sustain Wales

Mudiad annibynnol, dielw sydd yn hyrwyddo datblygiad cynaliadwy ac yn darparu gwybodaeth ymarferol er mwyn cynorthwyo pobl i fwy yn fwy cynaliadwy. Mae Cynnal Cymru yn chwarae rôl allweddol wrth gyfathrebu a hyrwyddo datblygiad cynaliadwy ar draws Cymru.

Mae modd i chi gysylltu â  Cynnal Cymru - Sustain Wales ynghylch sut y mae modd i chi ymuno â’u rhwydwaith drwy ddod yn Aelod, neu os ydych yn fudiad, yn Bartner Rhwydwaith. 

www.sustainwales.com
www.cynnalcymru.com

Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn fudiad annibynnol sydd wedi ei leoli yn y DU ac yn canolbwyntio ar hyrwyddo unigolion i weithredu er mwyn lleihau’r nifer o allyriadau carbon deuocsid, sef cyfrannwr allweddol i newid hinsawdd sydd wedi ei achosi gan ddyn. Mae’n ffynhonnell o wybodaeth sydd yn rhad ac am ddim i bobl ar draws y DU sydd yn edrych i arbed ynni, i deithio mewn modd cynaliadwy a chreu ynni adnewyddadwy.

www.energysavingtrust.org.uk

Rhwydwaith Ailgylchu Cymunedol Cylch Wales

Mae Cylch yn anelu i hyrwyddo  to promote rheoli adnoddau yn gynaliadwy drwy addysg a gweithredu uniongyrchol a chefnogi rhwydwaith genedlaethol o fudiadau ailgylchu cymunedol. Mae   Cylch yn darparu ystod lawn o wasanaethau, yn enwedig ar gyfer y Trydydd Sector a Busnesau Bach a Chanolig er mwyn cynorthwyo gyda chaffaeliad, datblygu busnes a gweithio mewn partneriaeth a mabwysiadau arferion cynaliadwy gan gynnwys datblygu mentrau cymdeithasol. 

www.cylch.org

Amgylchedd Cymru

Mae Amgylchedd Cymru yn cefnogi prosiectau’r trydydd sector sydd yn gwella ac yn amddiffyn yr amgylchedd yng Nghymru drwy weithredu gwirfoddol gan gynnwys grantiau i gefnogi costau cychwyn ar gyfer grwpiau newydd iawn; anghenion hyfforddiant, prosiectau,  rhag-brosiectau a chostau staff ar gyfer grwpiau mwy sefydledig.

www.environment-wales.org

Pilotlight

Mae Pilotlight wedi ymrwymo i gyflawni newid cymdeithasol positif drwy hyrwyddo effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd mentrau cymunedol a chymdeithasol bychain, arloesol sydd yn gweithio er mwyn lleihau anfantais. Maent yn darparu arbenigedd gan weithwyr proffesiynol ym myd diwydiant a busnes er mwyn cynorthwyo elusennau i gryfhau eu rheolaeth, llywodraethiant, arweinyddiaeth a chynaliadwyedd drwy ddatblygu strategaethau, systemau, strwythurau a sgiliau.

www.pilotlight.org.uk

Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Canllaw Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Prosiectau Cymunedol. Mae hwn yn ganllaw cynhwysfawr ar gyfer holl aelodau grwpiau gwirfoddol a chymunedol.  Mae’n darparu manylion ynghylch y buddion a ddaw o brosiectau effeithlonrwydd ynni cymunedol a sut i fynd i’r afael a’r fath brosiect.

http://www.energysavingtrust.org.uk