Monitro a Gwella Perfformiad Ased

Unwaith y mae perchenogaeth ased wedi ei dderbyn a’i fod yn cael ei reoli a’i weithredu gan fudiad, nid dyna ddiwedd y stori. Beth bynnag yw’r ased a pha bynnag ffordd y mae’n cael ei ddefnyddio, mae’r farchnad y mae’n gweithredu ynddi yn sicr o newid. 
Yn y broses cynllunio dichonoldeb a chynlluniau busnes, bydd rhai o’r materion yma wedi eu datrys ond bydd angen adolygu’r modd y mae'r ased yn cael ei ddefnyddio a phennu a yw rhai meysydd yn tanberfformio.

Yr elfen allweddol i osgoi problem yw monitro ac adolygu. Mae hyn yn caniatáu edrych ar berfformiad cyfredol ac ystyried sut y mae modd gwneud pethau yn y dyfodol yn y farchnad berthnasol (e.e. newidiadau mewn rheoleiddio neu gyflenwi). Os gwneir hyn, mae’n caniatáu bod modd cymryd camau unioni cyn gynted ag y daw problem i’r amlwg.

Mae modd adolygu a monitro perfformiad ased o sawl persbectif, ond er mwyn gwneud hyn, mae angen casglu a dadansoddi data manwl yn gyson. Gan ddibynnu ar drosiant y mudiad neu’r prosiect, mae modd gwneud hyn yn fisol os yw problemau gyda pherfformiad yn mynd i atal problemau pellach o ran llif arian. Rhai o’r prif ffyrdd o wneud hyn yw:

Perfformiad Ariannol - dyma’r costau a’r incwm sydd wedi eu disgwyl neu a oes yna wahaniaethau mawr o rhan yr hyn a ragdybiwyd yng nghyllid y prosiect? A oes modd adnabod a mynd i’r afael â’r rhesymau am danberfformiad - e.e. rheoli credyd neu leihau costau drwy newid cyflenwyr? 

Defnydd - a oes rhai rhannau o’r ased a’i gyfleusterau yn cael eu defnyddio yn fwy na’r gweddill? A yw rhai o’r gwasanaethau/cynnyrch sydd yn cael eu darparu gan yr ased yn cael eu defnyddio yn fwy nag eraill? A yw’n bosib dileu unrhyw danberfformiad drwy newid yr hyn sydd yn cael ei ddarparu neu’r modd maent wedi eu prisio? (e.e. newid sesiynau hurio /oriau agor llai neu osod cyfleusterau TG mwn ystafell sydd yn golygu y gallai fod yn ystafell benodol ar gyfer hyfforddiant? Symud o ddarparu tŷ-bwyta/caffi i ddigwyddiad ac arlwyo allanol?) 

Adborth Defnyddwyr - A yw’r data gan gwsmeriaid neu ddefnyddwyr yn dynodi y byddai gwelliannau yn arwain at fwy o bobl yn defnyddio’r cyfleusterau neu wasanaethau?

Mae’r rhan fwyaf o berchnogion ased yn ceisio “chwysu” eu hasedau - hynny yw, cael gymaint ag sydd yn bosib allan ohonynt drwy sicrhau bod costau mor isel â phosib, a hynny heb unrhyw effaith ar ansawdd gan sicrhau bod incwm yn gyson. Er enghraifft, yng nghyd-destun adeiladau a thir, mae hyn yn golygu cael gymaint o bobl yno’n talu am eu defnyddio, o safbwynt prosiectau bwyd/ynni, mae hyn yn golygu cynhyrchu cymaint o fwyd/ynni ag sydd yn bosib am y gost isaf posib.