Datblygu Asedau

Mae’r adran hon yn:

  • Rhoi cyngor ar y caniatâd a fydd o bosibl yn ofynnol i ddatblygu neu ailwampio ased. Canllaw cyffredinol yw hwn yn unig; rhaid ymgynghori gyda’r awdurdod cynllunio lleol sy’n berthnasol i’r prosiect, er bod yr adran hon yn rhoi gwybodaeth am yr hyn sydd ynghlwm â’r gwaith – mae hyn yn bwysig oherwydd y gall y caniatâd fod yn hanfodol i’r prosiect os yw’n mynd yn ei flaen.

  • Rhoi cyngor ar y math o gymorth a allai fod yn angenrheidiol ar gyfer y prosiect ac ar gyfer dethol a phenodi cynghorwyr proffesiynol – mae hyn yn bwysig oherwydd y gallai’r cynghorydd cywir wneud gwahaniaeth mawr i brosiect ar gyfer codi arian, gweithredu (o ran TAW a Threth er enghraifft) a llywodraethu ar gyfer sefydliad newydd a sefydlwyd yn arbennig er mwyn bwrw ymlaen â’r prosiect.

  • Ymdrin â’r tasgau sy’n gysylltiedig â dichonolrwydd a chynllunio busnes – mae’r rhain yn bwysig i gadarnhau dichonolrwydd technegol y prosiect a’i hyfywedd ariannol (ac yn hynny o beth, argyhoeddi noddwyr a pherchenogion tir a fyddai o bosib yn trosglwyddo perchnogaeth ased yn rhan o’r prosiect).

  • Rhoi gwybodaeth ar y materion sy’n gysylltiedig â gwaith adeiladu’r ased o’r cyfnod cynllunio hyd at drosglwyddo’r prosiect gorffenedig - mae rheolaeth briodol o’r prosesau hyn yn bwysig er mwyn bodloni amcanion y prosiect a gytunwyd; cydbwyso’r hyfywedd ariannol a’r manteision i’r cyhoedd a ddaw wrth ddefnyddio’r ased a sicrhau bod gan y sefydliad a fydd yn berchen ar yr ased ac yn ei reoli, ddealltwriaeth lawn o’r prosiect, yn hytrach na’r gweithwyr proffesiynol yn unig.