Cychwyn

Mae’r adran hon:

  • Yn darparu dulliau ar gyfer adnabod asedau tir neu adeiladau o fewn ardal -  i helpu i ganfod gwybodaeth am berchnogaeth asedau tir ac adeiladau yn yr ardal leol yn nwylo’r sector preifat a chyhoeddus.

  • Darparu modd o osod amcanion ar gyfer  prosiect datblygu neu drosglwyddo ased - y gall amcanion prosiect newid wrth i brosiect symud yn ei flaen mae’n bwysig i fod yn glir am yr hyn mae’r prosiect i’w gyflawni o’r cychwyn i lywio’r gwaith drwy’r cyfnodau nesaf (dichonoldeb, cynllunio busnes ayb).

  • Yn edrych ar y materion  sydd yn gysylltiedig gyda’r mathau o asedau sydd wedi eu trosglwyddo neu wedi eu datblygu - mae rhai mathau o brosiectau yn fwy ymylol nag eraill yn nhermau dichonolrwydd ariannol a gofynion gweithredol - mae’n bwysig i ystyried y materion yma cyn gynted â phosibl yn natblygiad prosiect. 

  • Yn edrych am ffyrdd o adnabod a gweithio gyda deiliaid diddordeb - bydd y rhan fwyaf o brosiectau angen cymorth amrywiaeth eang o bobl a mudiadau i fod yn llwyddiannus; felly mae cynllunio am a rheoli prosesau o ymwneud a deialog yn bwysig  ar gyfer y rhan fwyaf o brosiectau.

  • Yn ymdrin gyda’r materion cyfreithiol yn nhermau creu mudiadau newydd, arwyddo am brydlesau a chytundebau eraill sydd eu hangen yn aml gyda phrosiectau Datblygu a Throsglwyddo Asedau - bydd cyngor oddi wrth ymgynghorydd cyfreithiol bob tro’n angenrheidiol, ond  bydd yr adran hon yn eich helpu i baratoi’n effeithiol i wneud hyn ac arbed y materion yma rhag codi ac effeithio ar ddichonolrwydd prosiect a rheolaeth weithredol.