Trosglwyddo Ased

Beth yw hwn a beth mae yn ei olygu

Mae Trosglwyddo Ased yn disgrifio’r broses o drosglwyddo perchnogaeth diddordeb (rhydd-ddaliad / prydles) o eiddo neu dir o un parti i’r llall. Gelwir yn drosglwyddiad yn hytrach na phrynu neu werthu ased gan ei fod wedi dod yn fwyfwy cysylltiedig gyda throsglwyddiad perchnogaeth ased tir neu adeilad oddi wrth gorff cyhoeddus (gan amlaf llywodraeth leol) i fudiad neu fenter gymunedol am bris gostyngedig neu fel rhan o strategaeth i ddarparu gwasanaethau lleol.

Polisïau Trosglwyddo Ased

Mae nifer o awdurdodau lleol yn y DU wedi datblygu polisïau “Trosglwyddo Ased Cymunedol” sydd yn amlinellu'r sail y byddant yn trosglwyddo asedau  i fudiad cymunedol. Mae Cynghorau yng Nghymru hefyd wedi trosglwyddo asedau ac mae’r agenda cenedlaethol i wella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd defnydd asedau cyhoeddus yn debygol o arwain at gyflwyno mwy o bolisiau mwy perthnasol yn y maes hwn.

Yn ychwanegol, gall mudiadau lleol ymgyrchi a lobio am bolisïau tebyg lle y mae ganddynt ddiddordeb yn nyfodol asedau cyhoeddus. I ganfod enghraifft o strategaeth cliciwch yma ac i ganfod canllaw ar ddatblygu polisi gydag awdurdod lleol cliciwch, yma.

 

Mae’r polisïau yma yn amlinellu yn gyffredinol:

  • Y sail y byddant yn adnabod asedau ar gyfer trosglwyddiad posib a sut y maent yn berthnasol i bolisïau a strategaethau eraill yr awdurdod.
  • Pa fath o fudiadau sydd yn cael eu hystyried yn gymwys ar gyfer trosglwyddiad ased a sut bydd cyfleoedd yn cael eu hysbysebu i’r rhai hynny gyda diddordeb posib.
  • Y meini prawf a fydd yn cael eu defnyddio i asesu unrhyw achos fusnes a gyflwynir gan fudiad sydd yn dymuno elwa o drosglwyddiad ased.
  • Unrhyw gyfyngiadau y mae awdurdod yn debygol o roi ar ddefnyddio’r ased yn y dyfodol.

 

Mae yna nifer sylweddol o awdurdodau yn Lloegr sydd wedi mabwysiadu polisïau o’r fath yma. Cliciwch yma am restr ohonynt. Gall y polisïau yma gael eu defnyddio fel sail ar gyfer trafodaeth rhwng cynghorau a mudiadau a mentrau cymunedol i gytuno ar y sail y gall ased gael ei drosglwyddo  yn eu hardal hwy o Gymru.