Ariannu Asedau

Mae’r adran hon yn:

  • Amlinellu pa gymhwysedd sylfaenol sydd ei angen o ran gweinyddu ariannol a rheoli i ddatblygu a chynnal prosiect datblygu neu drosglwyddo asedau – p’un a yw’n sefydliad newydd neu’n sefydliad sy’n bodoli’n barod sydd ar fin berchen ar ased a’i reoli, bydd angen iddo arddangos i gyllidwyr a rhanddeiliaid eraill y gall fodloni safonau sylfaenol o ran iechyd sefydliadol a gweinyddu ariannol.

  • Amlygu’r mathau o amodau a gofynion y gallai fod angen eu bodloni neu’u hystyried i sicrhau cymorth ariannol – mae hyn yn bwysig oherwydd ni all pob sefydliad fanteisio ar bob math o fuddsoddiad ac ni fydd pob prosiect – gan ddibynnu ar ei hyfywedd ariannol cyffredinol – yn gallu cael rhai mathau o gyllid.

  • Disgrifio’r mathau o gyllid y gallai fod eu hangen ar adegau gwahanol yn ystod  prosiect – mae hyn yn bwysig gan fod peth cyllid yn haws ei gael nag eraill.

  • Darparu gwybodaeth am y prif fathau o gyllid cyfalaf a allai fod ar gael ar gyfer prosiect a’u manteision a’u hanfanteision – mae hyn yn bwysig oherwydd bod codi arian yn cymryd amser ac yn galw am lawer o adnoddau felly mae canolbwyntio ar y rhai sy’n berthnasol i fathau penodol o brosiectau a sefydliadau yn fwy effeithlon ac effeithiol o ran cost.